Forældre

Vi har et tæt forældresamarbejde

Forældrene i Troldemosen er vores vigtigste samarbejdspartnere.
Medarbejderne er professionelle fagpersoner, som har brug for forældrenes viden og erfaringer, for at kunne tilrettelægge en hverdag med et behandlingsforløb, der giver de bedste resultater for det enkelte barn. Vi benytter den digitale platform NemBørn i den daglige kontakt mellem hjemmet og Troldemosen.

Møder

Inden opstart i Troldemosen afholdes der et opstartsmøde, hvor det tværfaglige team (1 eller 2 pædagoger fra barnets stue, fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og daglig leder) har mulighed for at få den nyeste viden omkring barnet samt lægge en indkøringsplan sammen med forældrene.

Ca. 3 måneder efter barnet er startet i Troldemosen, afholdes 1. delmålsmøde. Her drøftes det hvordan indkøringen af barnet i Troldemosen er gået, desuden fastsættes mål/indsatsområder for barnet. 
I mødet deltager forældrene samt de relevante samarbejdspartnere/fagpersoner.

I Troldemosen afholdes der 2 møder årligt for hvert barn; et status- og et revurderingsmøde. På statusmødet deltager foruden forældrene og familiens sagsbehandler fra kommunen, det tværfaglige team bestående af, 1 eller 2 pædagoger fra barnets stue, fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og daglig leder og eventuelt sygeplejerske og/eller psykolog. På revurderingsmødet deltager forældrene samt det tværfaglige team fra barnets stue.

I året op til barnet starter i skole indkaldes PPR psykologen fra barnets hjemkommune og/eller Troldemosens psykolog. På mødet drøftes fremtidige skolebehov diskuteres.
 

Forældre og personale finder fælles mål
Det er uhyre vigtigt, at forældre og medarbejdere er enige om de mål, der sættes, såvel de kortsigtede som de langsigtede. Statusmøderne er det forum, hvor vi evaluerer den igangværende indsats og sætter eventuelle nye mål for den kommende periode. 

Uformelle møder om barnet
Efter behov afholder vi mere uformelle møder om barnet enten indkaldt på forældrenes eller personalets foranledning. Pædagoger og/eller terapeuter kan komme på hjemmebesøg for at drøfte hjemmets indretning eller støtte op om ansøgning af hjælpemidler i hjemmet. 

Forældremøder 
Vi har 2 forældremøder om året, disse afholdes enten som et fællesmøde med samtlige forældre eller som gruppeforældremøder på de enkelte stuer.

Forældrene er altid velkomne
Forældrene er til alle tider velkomne i Troldemosen, hvor de kan følge arbejdet med barnet.