Pædagogik

Det pædagogiske arbejde i Troldemosen bygger på en empatisk og anerkendende tilgang.
Vi mener, at glæde og tryghed er grundlaget for barnets udvikling, ligesom det er forudsætningen for, at barnet trives, kan lege, kommunikere og indgå i positive sociale relationer. Vi lægger derfor vægt på at give børnene en genkendelig og tryg hverdag, hvor der samtidig er plads til spontanitet og forskellige aktiviteter i ugens løb.
Pædagogisk arbejder vi med særligt tilrettelagte forløb for det enkelte barn. Vi bekender os ikke til èn bestemt pædagogisk metode, men derimod til en mangfoldighed af pædagogiske tilgange, hvilket efter vores mening sikrer en dynamik i arbejdet med det enkelte barns udvikling. Vi har fokus på de kompetencer og de færdigheder, børnene allerede har tilegnet sig, da vi mener, succesoplevelser er grobund for nye initiativer og dermed sikrer barnets videre udvikling.
Vores målsætning er, at børnene i videst muligt omfang får udfoldet de kompetencer, den viden og de færdigheder, de tilegner sig i børnehaven, og det er centralt, at det pædagogiske miljø er tilrettelagt, så vi kan skabe optimal mulighed for udvikling på alle områder – socialt, kommunikativt, motorisk og kreativt.
For at kunne tilrettelægge miljøet optimalt, observerer og iagttager vi børnene, så vi kan tilbyde dem de rette udfordringer, og vi arbejder med zonen for nærmeste udvikling.
I samarbejde med forældrene udarbejder vi indsatsområder for det enkelte barn, og efterfølgende tilrettelægger vi i fællesskab med de andre faggrupper en indsats, der sikrer at målene inddrages i vores daglige arbejde med børnene.
Desuden anerkender vi, at børnene kan have en anden dagsorden, derfor følger vi i videst muligt omfang op på de initiativer, børnene tager, vi følger børnenes spor. Vi mener, det er vigtigt med en positiv bekræftelse, da det kan støtte børnene i at tage selvstændige initiativer og i at give udtryk for egne ønsker og behov og derved have indflydelse på eget liv. Vi ønsker, at børnene bliver bevidste om egne resurser, og derved får styrket deres selvværd.
Selvom vi arbejder med særligt tilrettelagte forløb for den enkelte, har vi overordnet udgangspunkt i et inkluderende grundprincip, da vi prioriterer, at alle med hver deres kompetencer og personligheder skal have mulighed for at indgå i og bidrage til det sociale fællesskab.
Fællesskabet vægter vi ligeledes, ved at holde fast i traditioner som fastelavn, sommerfest og julefest. Børnene deltager i disse arrangementer, som de bedst kan – det vigtigste er, at det skal være sjovt for alle.