Værdigrundlag

Personalepolitikken skal danne et fælles grundlag for, hvordan vi behandler hinanden som mennesker.
Den beskriver de forventninger vi har til hinanden på arbejdspladsen, og den er et redskab til kvalitetsudvikling, der tillige skaber sammenhæng og helhed.
Personalepolitikken lægger op til en høj standard for ledelse og samarbejde, den tilkendegiver klart de holdninger og værdier, som vi ønsker fremmet i det daglige arbejde samt bidrager til at udvikle arbejdspladsen.
Formålet med personalepolitikken er, at tiltrække samt fastholde ansatte med gode faglige og menneskelige kvalifikationer.

Dette nås ved:
- at sikre medarbejderne udvikling gennem arbejdet
- at give medarbejderne ansvar i opgaveløsningen
- at give medarbejderne tryghed gennem udvikling og kompetence
- at sikre at alt samarbejde bygger på gensidighed, anerkendelse, tillid og respekt
disse værdier er grundlaget for indholdet i Børnehuset Troldemosens personalepolitik.

Udvikling gennem arbejdet.
I Troldemosen forventer og værdsætter vi dygtighed, engagement, fleksibilitet og kreativitet hos de ansatte. Medarbejderne skal, gennem en aktiv indsats, sikres mulighed for at udvikle sig gennem f.eks. kurser og efteruddannelse. Udvikling sker også gennem evnen til at analysere, debattere, modtage og give konstruktiv kritik. De ansattes udvikling er en forudsætning for, at Troldemosen kan være tidssvarende og de fastsatte mål nås.
Vi prioriterer høj grad af faglighed, og vi forventer, at du holder dig ajour med ny viden og udviklingen indenfor dit fag. Vi forventer endvidere, at du som ansat er parat til at dele din viden med kollegerne.

Ansvar i opgaveløsningen.
Ansvarlighed er bl.a. at vi er opmærksomme på hinanden, at vi hjælper og støtter hinanden. Ansvarlighed er at blive inddraget i opgaver, pligter og gøremål – til gavn for hele huset.
Ansvarlighed er også at tage vare på sig selv.
Vi forventer åbenhed og ansvarlighed overfor hinanden. I tilfælde af problemer af forskellig art, har vi hver især et ansvar for at disse tages op på rette tid og sted. Vi er alle ansvarlige for et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.

Tryghed gennem udvikling og kompetence.
I Troldemosen ønsker vi, at alle ansatte skal føle tryghed, ved at have indsigt i og indflydelse på udviklingen. Dette kan kun ske i et samarbejde, hvor vi gennem en åben dialog, møder de udfordringer og krav om forandring der stilles os, såvel internt som fra samfundet som helhed.
At have kompetence betyder, at have viden, erfaring, selvtillid og tro på det du gør. Som personale-gruppe prioriterer vi høj grad af åbenhed og tillid, og vi er altid parate til at lytte. Vi bestræber os på at give hinanden anerkendende kritik, hvor udgangspunktet er accept og respekt.
Personalepolitik for Børnehuset Troldemosen Revideret oktober 2013

Samarbejde bygger på loyalitet samt gensidig anerkendelse, tillid og respekt.
Et godt samarbejde er betinget af, at vi tør ”gå til hinanden”, det skal være i orden at undre sig og stille spørgsmål. Et godt samarbejde kræver mod, respekt og dialog.

Personale politikken er for tiden ved at blive revideret.